تبیلیغات رازی در قرن بیستم

مفهوم تبلیغات پنهان، یعنی اینکه تبلیغ کنندگان با استفاده از محرک های تبلیغاتی مخفی و غیرقابل شناسایی، می توانند بر مطلوبیت یا حتی خرید کالایی تاثیر بگذارند، یکی از افسانه های فرهنگ مردمی در قرن بیست ماست.

تبیلیغات رازی در قرن بیستم

مقالات دیگر...

صفحه3 از63

JoomShaper